Všeobecné smluvní podmínky pro účast na zájezdech Pobeskydského spolku přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku (dále jen VSP PSPVU a Spolku) s přihlédnutím k ustanovení zákona č. 159/9 Sb. a jeho úpravy zákonem č. 214/2006

 1. Všeobecné smluvní podmínky, jako součást Stanov PSPVU ve Frýdku-Místku , stanoví základní podmínky prodeje, účastí, rozsahu a kvality služeb, zahrnutých do zájezdu. Člen spolku, případně další účastník zájezdu (klient) , přihláškou na zájezd potvrzuje, že se s VSP seznámil a souhlasí s nimi. Zájezdy Spolku nemají komerční charakter a zahrnují jen nejnutnější předběžné náklady na akci. Z praktického hlediska se dělí na dva typy akcí:
 2. Dlouhodobé zájezdy (3 - 4 dny )
 3. Krátkdobé zpr. jednodenní zájezdy
 4. Cena a platební podmínky – cenou zájezdu se rozumí zálohová smluvní cena, kterou Spolek potvrdí účastníkovi jako součást přihlášky na zájezd. Dojde –li ke změně podmínek, za kterých byly nabídkové ceny vytvořeny (např. cena ubytování, dopravy, směnný kurz) Spolek si vyhrazuje právo tyto ceny po konečném vyúčtování zájezd jednostranně upravit (tj. navýšit nebo vrátit přeplatek).
 5. Spolek v rámci přihlášky na zájezd předkládá základní údaje o náplni a podmínkách účasti (např. trasa, ubytování, strava, vstupy, pojistné). U vícedenních zájezdů upřesní detaily minimálně 7 dnů před odjezdem e-mailem nebo písemně.
 6. Platby za dlouhodobé zájezdy
  • Doba rezervace pro členy Spolku je upřesněna v přihlášce.
  • Přihláška je závazná a platná pokud je zaplacena v plné výši hotově nebo bankovním spojením.
  • V mimořádných případech (náročné zájezdy zahraniční) Spolek určí výši zálohy a termín doplatku.
  • Před zahájením zájezdu – může člen (klient) písemně oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedena. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedena stává zákazníkem. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradou nákladů, pokud takové náhrady Spolku v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.
  • Při přesahu přihlášek je člen informován, že je náhradník. Podmínky náhradníka (platby zálohy, dílčí informace) řeší vedoucí zájezdu.
 7. Platby za krátkodobé zájezdy
  • Platby za krátkodobé zájezdy probíhají v plné výši hotově nebo bankovní splátkou. Pořadí je určeno termínem splátky a nahlášením platby.
  • Spolek realizuje i rychlé zájezdy, kdy se platba provádí přímo v autobuse. Přihláška k zájezdu tohoto typu po nahlášení telefonem nebo na internetu je závazná.
  • Při přesahu přihlášek je člen informován, že je náhradník. Podmínky náhradníka (platby zálohy,dílčí informace) řeší vedoucí zájezdu.
 8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. Člen (klient) může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit. Odstoupení bud provedeno písemnou formou (též emajlem ) organizátorovi uvedenému v nabídce , při čemž k ukončení platnosti smlouvy dojde dnem, kdy bude písemné sdělení klienta o odstoupení smlouvy doručeno.
  2. Spolek může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu. Zrušení zájezdu ze strany Spolku z důvodů, že nebylo dosaženo potřebného počtu účastníků, je Spolek povinen oznámit členovi i nejpozději do 7 dnů před zahájením zájezdu.
  3. Storno zájezdu – odstupné v případě zrušení účasti na zájezdu. Není-li důvodem odstoupení člena (klienta) porušení povinnosti Spolku stanovené závaznou přihláškou jeí povinnosti člena (klienta) zaplatit Spolku storno poplatek, stanovený dál.
  4. Odstupné – storno poplatky činí při odstoupení od dlouhodobého zájezdu v době před odjezdem
   • Do 30 dnů 10% z ceny
   • Od 14 – 7 dnů 30% z ceny
   • Méně než 7 dnů 100% z ceny (lze snížit o náklady, které nebylo nutné platit) . Rozhoduje výbor Spolku.
   • V případě zajištění náhradníka přihlášeným účastníkem zájezdu odstupné odpadá.
  5. Odstupné – storno poplatky činí při odstoupení od krátkodobého zájezdu v době před odjezdem
  6. Odstupné u krátkodobého zájezdu nabízeného v Zpravodaji měsíc dopředu je hrazeno v plné výši, pokud není náhradník. Rozpory řeší výbor Spolku.
  7. Storno poplatky jsou splatné po vyúčtování zájezdu . Pokud se člen (klient) nedostaví na zájezd nebo zmešká nástup na zájezd bez zvláště závažného důvodu (hospitalizace, úraz, infekční choroba) řeší storno výbor Spolku.

REKLAMACE

Pro případ, že zájezd nebo jiná plnění neprobíhají podle smluvních podmínek, je člen (klient) oprávněn provést reklamaci do 7 dnů od ukončení zájezdu. Reklamaci uplatňuje písemně u vedoucího zájezdu (pověřené osoby organizací).

CESTOVNÍ DOKLADY

Platný cestovní doklad si zabezpečuje každý člen(klient) sám, přitom dbá, aby byly platné. Spolek nenese odpovědnost za škody, které mohou klientovi vzniknout v důsledku závad v cestovních dokladech.

V případě, že cestující v průběhu zájezdu ztratí nebo jsou mu odcizeny doklady, je povinen si pro zpáteční cestu opatřit nové doklady sám a na vlastní náklady.

POJIŠTĚNÍ

Ceny neobsahují cestová pojištění léčebných výloh, každý klient je povinen pojištění si zabezpečit sám.

Tyto Všeobecné smluvní podmínky PSPVU FM nabývají platnost od 19.4.2018